gayatah

gāyataḥ singing; SB 10.15.15
gāyataḥ and singing; SB 11.22.53
gāyataḥ sounding; Bs 5.27